'T PACT uitgelegd

'T PACT is een lokaal partnerschap in Zuid-West-Vlaanderen. Het engageert zich om elke deelnemer aanklampend, integraal en in haar/zijn leefwereld te begeleiden. Het doel daarbij is dat de deelnemer op een zinvolle manier deel uitmaakt van de maatschappij. Daarom geeft 'T PACT de begeleiding vorm vanuit de noden en de visie van de deelnemer.

Let wel: enkel VDAB en de OCMW's van de regio kunnen mensen doorverwijzen naar 'T PACT. 

Hulpvraag van de deelnemer 

Het partnerschap definieert zijn ambitie vanuit de hulpvraag van de deelnemer als volgt:

“Help mij als deelnemer om actief deel uit te maken van de maatschappij en ondernemender te worden. Ga samen met mij op pad als mijn compagnon de route. Van nabij, in mijn omgeving, en doelgericht vanuit mijn dromen, vaardigheden en motivatie. Op die manier kan ik deel uitmaken van de maatschappij op een manier die ik als betekenisvol ervaar.”

Daarbij deelt het partnerschap zijn deskundigheid. 'T PACT doet dit op een gelijkwaardige manier en interafhankelijk aan de deelnemer en aan elkaar als partners. Dat wil zeggen: als partners delen ze hun expertise vanuit de moederorganisatie en als mens delen deelnemers en hun compagnons de route hun eigen expertise met elkaar. Zo wil het partnerschap een duurzame impact op het leven van de deelnemer hebben.

Met een duurzame impact bedoelt het partnerschap:

 • een ondersteunend netwerk hebben;
 • een kwalitatieve, betaalbare, passende huisvesting vinden;
 • (zicht hebben op) passend werk, een vorm van activering, of een zinvolle daginvulling hebben, m.a.w een manier vinden om te participeren in de maatschappij;
 • een leefbaar inkomen hebben;
 • over de nodige hulp(bronnen) beschikken;
 • aansluiting vinden bij het reguliere dienst- en hulpverleningsaanbod als er professionele ondersteuning nodig is.

Zes principes

Het partnerschap streeft naar dit doel aan de hand van zes principes.

 1. We begeleiden de deelnemers integraal en leggen daarbij de nadruk op de juiste zorg bieden. We doen dit op maat en op het tempo van de deelnemers, die zelf de regie houden over hun traject.
 2. We verzekeren de (zorg)continuïteit zodat de deelnemers niet verdwijnen in de anonimiteit als gevolg van de aanwezige drempels in dienst- en hulpverlening.
 3. We verhogen de toegankelijkheid van de (eigen) dienstverlening, waarbij we streven naar een gelijke toegang tot dienstverlening voor alle deelnemers in de hele regio.
 4. We gaan onderbescherming tegen. Elke deelnemer moet een beroep kunnen doen op al zijn rechten.
 5. We benutten de complementaire sterktes en deskundigheid van de partners ten volle om multicomplexe situaties structureel aan te pakken in de regio.
 6. We schenken een continue aandacht aan de betrokkenheid van de deelnemers, onder meer via een focusgroep.

1+1=3

De ambitie van het partnerschap is om elke deelnemer te versterken richting een zinvolle plaats in de samenleving, want zij zijn de motiverende kracht van het partnerschap. Het partnerschap realiseert maatschappelijke activering met werk als streefdoel en belangrijke hefboom. Dit doen we in een dynamisch en duurzaam partnerschap met aanvullende en elkaar versterkende expertise om een nieuw organisatieoverstijgend team te vormen.

Het team zoekt creatieve oplossingen op maat van de deelnemers, op verschillende niveaus, en voert ze uit. Daarbij durven de partners onbewandelde paden te verkennen en te experimenteren. Voor dit partnerschap is het geheel van de begeleiding meer dan de som van de delen, 1+1=3. We werken ook breder dan de grenzen van het aanbod van de eigen organisatie én van het partnerschap. We werken lokaal, nabij en outreachend.

Om deze ambitie te bereiken stelt het partnerschap de volgende doelen voorop:

 • in een ‘hands on’ netwerk werken; 
 • laagdrempeliger en toegankelijker werken;
 • outreachender werken;
 • aanklampender, nabijer, krachtgerichter werken; 
 • expertise binnenhalen in het traject zelf, zodat de deelnemer pas als allerlaatste stap doorverwezen wordt; 
 • na doorverwijzing, opname of detentie de deelnemer blijven vasthouden;
 • effectiever, efficiënter, gepaster en duurzamer werken;
 • meer vraaggestuurd en participatiever werken;
 • flexibeler en wendbaarder werken;
 • meer empowerend werken, competenties versterken en zelfredzaamheid verhogen;
 • transparanter werken.