Functieomschrijving:

Met de oprichting van het regionaal samenwerkingsverband jeugdhulp maakt de regio Zuid-West-Vlaanderen werk van een gedeelde zorg en ondersteuning aan gezinnen. Alle actoren die hulpvragen van gezinnen, kinderen en jongeren oppikken, voorzieningen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en gemandateerde voorzieningen mikken hiermee op fundamentele ommezwaai binnen de jeugdhulpverlening.

Concreet wil het samenwerkingsverband Konekti:

 • de afstand tussen de brede instap en het RTJ aanbod korter te maken;
 • jeugdhulp sneller in te zetten en zo escalatie naar crisis te vermijden;
 • de mazen van het net te dichten ook in situaties van verontrusting.

 

Jouw opdracht:

Verbindend werken met kinderen, jongeren en gezinnen in een kwetsbare situatie om hen zo veel mogelijk kansen te geven en begeleiding te bieden bij de opmaak en realisatie van hun gezinsplan in lijn met de visie 1Gezin1Plan.

De gezinsondersteuning vanuit het verbindingsteam is breed generalistisch, flexibel, intersectoraal, kracht- en vraaggericht. Daarbij staan de kinderen, jongeren en hun gezinnen steeds centraal in het volledige traject.

1. Uitbouwen van een relatie met het gezin en werken aan wederzijdse openheid om samenwerking mogelijk te maken.

 • In dialoog treden met het gezin en het ruimere netwerk om zicht krijgen op de wensen, verwachtingen en visie.
 • Nagaan welke ondersteuning er wenselijk is en welke krachten er reeds aanwezig zijn in het gezin. 
 • Het sociaal netwerk van het gezin in kaart brengen en de ondersteuningsmogelijkheden binnen dit netwerk bekijken.
 • Duidelijk maken van de mogelijkheden van de gezinsondersteuning.
 • Opbouwen van wederzijds vertrouwen.

2. Meewerken aan het opmaken van een gezinsplan dat betekenisvol, haalbaar en op maat is en uitvoering geven aan de acties opgenomen in het gezinsplan.

 • Vragen verhelderen van alle gezinsleden (samen met het sociaal netwerk) en komen tot een ‘gedeelde vraag’ waar binnen het gezinsplan rond gewerkt wordt. 
 • De gedeelde vraag wordt omgezet in verschillende doelen/acties voor de verschillende betrokken gezinsleden.
 • De doelen, acties en termijn helder en concreet opnemen in het gezinsplan. Hierbij wordt rekening gehouden dat het gezin zelf de regie heeft over zijn gezinsplan.
 • De ondersteuningsmogelijkheden van andere professionele diensten nagaan, organiseren en afstemmen volgens de doelen en acties opgenomen in het gezinsplan.
 • Inhoudelijke resultaten van de gezinsbegeleiding duidelijk communiceren naar het gezin en het ruimere netwerk.
 • Het gezin ondersteunen om zelf (opnieuw) de regie over het gezinsleven, de benodigde ondersteuning, eigen beslissingen,.. op te nemen/te leren opnemen.
 • Opvolgen, evalueren en bijsturen van de afspraken in het gezinsplan samen met het gezin, het sociaal netwerk en andere aanwezige professionele dienstverleners.

3. Deelnemen aan interne/externe overleg- en leermomenten

 • Overleggen met de teamverantwoordelijke en andere teamleden ifv de gezinsbegeleiding
 • Nauwe samenwerking met het verbindingsteam
 • Uitwisselen van relevante informatie. 
 • De gezinnen ondersteunen in hun contacten met andere professionele diensten, vanuit een gekregen mandaat en binnen de regels van het beroepsgeheim.
 • Informeel feedback vragen aan andere teamleden, onder andere via schaduwbegeleiding.
 • Als teamlid de genomen stappen laten bevragen via formele intervisie.

4. Informatieverstrekking

 • Aan het gezin en het netwerk de correcte administratieve stappen om de diverse professionele ondersteuning te bekomen, kunnen toelichten of hiervoor adequaat kunnen doorverwijzen, binnen en buiten de organisatie.
 • Kennis van de (regionale) sociale kaart en zelf een eigen netwerk hierrond uitbouwen.
 • Uitvoeren van administratieve taken (registratie, verslaggeven, aanvragen,….).

 

Gezocht profiel:

 • Je hebt minstens een ‘bachelordiploma sociale opleiding’ en/of ervaring in het sociaal- maatschappelijk werk.
 • Als verbinder werk je op woensdagnamiddag en mogelijks op enkele avonden in de week. Je beschikt over een wagen en rijbewijs.

 

Jobgerelateerd

 • Je vertrekt vanuit de hulpvraag van het kind, jongere en zijn gezin.
 • Je hebt kennis van krachtgericht werken, positieve heroriëntering, eigen kracht conferenties …
 • Je kan begeleidingsdoelen formuleren, ondersteunen en evalueren
 • Je voelt je comfortabel in een netwerk-/gezinsoverleg en kan samen met het gezin tot een efficiënte besluitvorming komen.
 • Beschikt over communicatieve gespreksvaardigheden om alle doelgroepen tegemoet te treden op een vraaggerichte en respectvolle manier.
 • Snel verbinding kunnen maken met kinderen, jongeren en hun gezin
 • Je hebt kennis van intersectorale netwerken.
 • De sociale kaart van het aanbod in de regio goed overzien en een positieve samenwerking bewerkstelligen met de partners
 • Kennis van de structuren van integrale jeugdhulp.
 • Je kan overweg met de nodige ICT toepassingen (bv. Outlook, registratiesysteem, Office toepassingen …). 

 

Persoonsgebonden

 • Je weet waar het samenwerkingsverband Konekti 1G1P voor staat. en je weet je persoonlijke overtuigingen hiermee te verbinden.
 • Je stelt de kinderen, jongeren en hun gezin centraal.
 • Je gelooft in de eigen krachten van het gezin.
 • Je bent gemotiveerd voor intersectorale samenwerking.
 • Je streeft naar kwaliteit.
 • Je bent in staat om ‘zelfstandig’ te werken en zelf de agenda te plannen.
 • Vlot omgaan met onvoorziene situaties.
 • Flexibel ingesteld zijn in functie van de gezinnen.

 

Aanbod deeltijdse functie – (0,5 VTE)

Je wordt verwelkomd en gedetacheerd in een dynamisch team met 25 enthousiaste en betrokken collega’s.

Je krijgt de kans om minstens 2 jaar te proeven van een intersectoraal team met veel expertise en goesting. Na je termijn in het verbindingsteam krijg je de kans om terug te keren naar je moederorganisatie om de visie 1Gezin1Plan verder te implementeren. 

Je juridische werkgever is het CLB Groeninge. Je ontvangt een bruto maandsalaris volgens paritair comité 319, aangevuld met een zeer boeiende en uitdagende werkcontext.

 

Plaats tewerkstelling

Samenwerkingsverband Konekti Jeugdhulp

President Kennedypark 10

8500 KORTRIJK

 

Sollicitatieprocedure

Deelnemen aan de selectieprocedure kan tot en met 19 februari 2023.

Via e-mail: Konekti, t.a.v. Dieter Dochy:  dieter.dochy@konektizwvl.be

Een selectie en –gesprek vinden plaats in de tweede helft van februari.

Voor meer informatie:

Dieter Dochy, coördinator Konekti
E-mail: dieter.dochy@konektizwvl.be
Website: www.konektizwvl.be

Een vraag over deze vacature?

Contacteer Dieter Dochy.

Wil je meer weten over de inhoud van

je werk als verbinder bij Konekti?

Lees de getuigenis van verbinder Stacey