VACATURE Regionale projectcoördinator e-inclusie

Je job:  

Als regionale projectcoördinator e-inclusie werk je gedurende drie jaar een regionale methodiek uit rond het bereiken en motiveren van mensen die uitgesloten raken door de digitalisering van de maatschappij. Je doet dit samen met lokale besturen en diverse partners. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar mensen in een financiële of digitale kwetsbare situatie.  

Je werkt een vraaggericht aanbod uit voor deze groepen en ondersteunt de 8 OCMW’s (Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Waregem, Wevelgem en Zwevegem) in het aanbieden van begeleiding aan huis en de uitbouw van laagdrempelige digipunten. Je werkt met ervaringsdeskundigen een regionale communicatiestrategie en concrete acties uit om moeilijker te bereiken doelgroepen te motiveren en het aanbod bekend te maken bij de doelgroep, de vrijwilligers en de medewerkers in diverse sociale organisaties (CAW, OCMW …) en andere intermediairen.    

Als regionale projectcoördinator e-inclusie sta je ook in voor een efficiënte projectorganisatie en -opvolging van de resultaten via onder andere een monitoringssysteem. Je organiseert intervisies met de verschillende OCMW’s/lokale besturen in de regio om lessons learned te delen en ondersteunt hen in de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid. Je staat ook in voor de administratieve opvolging en de rapportering van het project naar de subsidiërende overheid.  

Je profiel: 

 • Voor de invulling van de vacature worden zowel kandidaten met een bachelordiploma als kandidaten zonder bachelordiploma maar met minimum 2 jaar relevante ervaring toegelaten.   

 • Indien er bij het afsluiten van de inschrijvingen minstens 25 geldige kandidaten zijn, volgt een preselectie op basis van onderstaand criterium: 

Elke kandidaat, ook diegene met een bachelordiploma, moet in dit geval aantonen dat hij/zij over de nodige ervaring (minimum 2 jaar) beschikt op het vlak van projectcoördinatie en -uitvoering zoals beschreven in de vacature en de functiebeschrijving. 

 • Je bent gemotiveerd en kan andere mensen goed motiveren. Je bent een trekker, een drijvende kracht met aandacht voor de noden van de partners en de doelgroep. Je bent een  teamplayer en een netwerker. 

Onze waarden 

 • Experimenteren. Wij zijn een dynamische organisatie die openstaat voor uitdagingen. Bij ons krijg je de kans om binnen jouw opdrachten zaken uit te proberen en te ontdekken. 

 • Verbinden. Ons motto is: #samenwerkenwerkt. Wij zijn een team waarin iedereen klaarstaat voor elkaar. We verbinden waar nodig (met onze collega’s, deelgenoten, samenwerkingspartners …). We zorgen ervoor dat we elkaar begrijpen. We bouwen bruggen waar nodig. We hebben oog voor inclusie en diversiteit. 

 • Met pit. Wij zijn enthousiast en steeds op zoek naar de best mogelijke aanpak. Wij doen alles met pit. Wij zijn trekker en flexibel in alles wat we doen. 

Wij bieden: 

 • een contract van onbepaalde duur, maar afhankelijk van de projectmiddelen.  
 • een bijzonder boeiende, maatschappelijk en veelzijdige belangrijke job met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden;  

 • een aantrekkelijke verloning op B4-B5-niveau  

 • met extralegale voordelen: 

  • maaltijdcheques van 8 euro/dag,  
  • flexibel uurrooster in een 38 urenweek,  
  • telewerken (1-2 dagen/week),  
  • gunstig vakantiestelsel (30 vakantiedagen),  
  • tweede pensioenpijler, 
  • eindejaarspremie,  
  • een gratis hospitalisatieverzekering met gunsttarief voor partner en kinderen,  
  • woon-werkvergoeding en fietsvergoeding, 
  • terugbetaling openbaar vervoer,
  • naast anciënniteit vanuit de openbare sector of onderwijs kan ook relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige meegerekend worden met een maximum van 8 jaar,  
  • aandacht voor welzijn en balans werk en privé,  
  • een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 

Interesse?  

Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid CV, samen met een kopie van je diploma en het ingevulde sollicitatieformulier, uiterlijk op 2 april 2023, gericht aan vacatures@welzijn13.be.  

Op 29 maart organiseert W13 van 17 uur tot 19.30 uur een informele info- en  jobavond. Kom zeker langs en schrijf je in via els.peeters@welzijn13.be 

Info:  

Je vindt alle info over de functie, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en het verloop van de selectie hieonder.  

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Petra Demeyere, innovator W13 via petra.demeyere@welzijn13.be - 0499 77 90 80.   

 

Functiebeschrijving en competentieprofiel
 1. Identificatiegegevens

Functietitel

Regionale projectcoördinator e-inclusie

Contractueel

Voltijds

Niveau

B

Graad

B4-B5

Contract

Onbepaalde duur

 

 1. Positionering in het organogram

Leiding krijgen van

Directeur W13

Collega’s in de functie

Innovator

Projectcoördinatoren W13

 

 1. Doel van de functie

Als regionale projectcoördinator -inclusie ben je verantwoordelijk voor het project “E-Inclusion for Belgium”. Je werkt binnen dit project gedurende 3 jaar heel concrete acties uit in 8 OCMW’s (Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Waregem, Wevelgem en Zwevegem). Daarnaast deel je de lessons learned met alle deelgenoten van W13 in functie van het opzetten van een lokaal e-inclusiebeleid.

 1. Resultaatsgebieden

Het takenpakket van de regionale projectcoördinator e-inclusie bestaat uit volgende resultaten:

4.1 Het uitwerken van concrete acties in de 8 OCMW’s van Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Waregem, Wevelgem en Zwevegem in samenwerking met (lokale) partners en lokale projectverantwoordelijken.

Doelstelling: het creëren van een laagdrempelig aanbod op maat voor mensen in een financieel en/of digitaal kwetsbare situatie door:

 • het aanbieden van laagdrempelige ondersteuning aan huis via een digichequesysteem. Mensen kunnen beroep kunnen op deze hulp via een gratis of een (verlaagd) tarief.
 • het uitbouwen van zeer laagdrempelige (mobiele) digipunten met vrijwilligers/professionelen (via digichequesysteem). Een digipunt is een plaats waar iedereen terecht kan met digitale hulpvragen. Er worden ook thematische en kortstondige vormingsmomenten georganiseerd rond de essentiële dienstverlening (smartschool, itsme, taks-on-web,…).
 • het monitoren van de acties en de impact via een monitoringssysteem. Hierbij worden de noden in kaart gebracht van de doelgroep, de hulpvragen,…
 • het ondersteunen van de lokale collega’s, de medewerkers en de projectverantwoordelijken in de lokale besturen rond het opzetten van een e-inclusiebeleid.
 • het mee werven van nieuwe vrijwilligers in een (regionale) pool die kunnen ingezet worden in de digipunten en het voorzien van opleidingen voor deze vrijwilligers.

4.2 Het opzetten van een regionale communicatiestrategie

Doelstelling: moeilijker te bereiken doelgroepen motiveren en het aanbod bekendmaken bij zowel de doelgroep als de medewerkers, vrijwilligers en verschillende organisaties in de regio.

 • Je werkt in samenwerking met onder andere ervaringsdeskundigen een communicatieplan uit.
 • Je voert in ruim partnerschap de concrete acties uit (lancering van de communicatiecampagne) en monitort de resultaten.

4.3 Je staat in voor het projectmanagement en de projectopvolging

Doelstelling: een efficiënte projectorganisatie in functie van planlastvermindering voor de lokale besturen en het monitoren van de resultaten.

 • Je staat in voor de inhoudelijke en financiële rapportering van het project.
 • Je organiseert op frequente basis een projectstuurgroep met de betrokken partners in dit project. Je rapporteert tussentijds de financiële en inhoudelijke projectresultaten aan deze stuurgroep.
 • Je organiseert een regionale intervisie met alle deelgenoten van W13 en deelt de lessons learned rond e-inclusie en het bereiken en begeleiden van mensen in een kwetsbare situatie.
 • Je werkt samen met diverse partners. Bij samenwerking met externe partners hou je rekening met de wet op de overheidsopdrachten
 • Je zorgt voor een efficiënt monitoringsysteem waarbij je de noden van de doelgroep en de impact van de ondernomen acties kwalitatief en kwantitatief opvolgt.

Je werkt voor het uitvoeren van deze opdracht samen met:

 • de 8 lokale besturen en partners betrokken in het project
 • alle deelgenoten binnen W13

daarnaast

 • hou je de vinger aan de pols voor toekomstige projectoproepen
 • volg je de ontwikkelingen rond e-inclusie, Gemeente zonder Gemeentehuis en Digibanken op en leg je verbindingen tussen de verschillende projecten
 • volg je de ontwikkelingen vanuit de VVSG, Digilab, Mediawijs,… en woon je de intervisie bij vanuit onder andere Digilab.
 • bouw je een netwerk uit met betrokken partners en stakeholders

Jouw opdracht kadert binnen het goedkeurde project “E-Inclusion for Belgium” waarbij we in de schoot van W13 3 jaar willen werken rond een e-inclusiebeleid op maat.

 1. Kennis

 • grondige kennis rond het projectmatig werken en projectcoördinatie en -uitvoering
 • Talen: mondeling en schriftelijk correct Nederlands, basiskennis Frans en Engels.
 • PC-vaardigheid en vlot gebruik telecommunicatie.
 • andere: bereidheid  eigen vervoermiddel (auto, fiets, e.a.) voor dienstverplaatsingen te gebruiken en occasionele bereidheid om buiten de kantooruren te werken.
 1. Competenties

6.1 Kerncompetenties

Cluster informatieverwerkend gedrag

 • Probleemanalyse

Het duiden van een probleem in zijn verbanden en op een systematische wijze op zoek gaan naar bijkomende informatie om het probleem te kunnen oplossen.

 • Flexibiliteit

Gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin je je bevindt en van de personen met wie je geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel.

Cluster probleemoplossend gedrag

 • Klantgerichtheid

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

 • Overtuigingskracht

Instemming krijgen van anderen voor een mening, activiteit of product door gepast gebruik te maken van beïnvloedingsmethodes. Dit door gebruik te maken van goed onderbouwde argumenten en door autoriteit.

Cluster persoonsgebonden gedrag

 • Leervermogen

Nieuwe informatie opnemen, efficiënt verwerken en effectief toepassen.

 • Optreden

In verschillende situaties een sterke en geloofwaardige eerste indruk maken en die behouden.

 • Integriteit

Algemeen aanvaarde sociale en ethische normen volgen.

Cluster beheersmatige vaardigheden

 • Plannen en organiseren

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte; prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen.

 • Voortgangscontrole

De voortgang van processen en taken opvolgen.

 • Doorzettingsvermogen

Ondanks tegenstand zich blijven inspannen tot het doel bereikt is of tot het redelijkerwijze niet meer bereikt kan worden.

Cluster interactief gedrag

 • Samenwerken

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is.

 • Empathie

Tonen dat je rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en wensen van anderen.

 • Mondelinge communicatie

Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap gericht is, ze begrijpt.

 • Schriftelijke communicatie

Op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en grammaticaal correcte taal ideeën en/of meningen op schrift te zetten zodat het doel, ze begrijpt.

6.2 Overige competenties
 • Initiatief

Uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen.

 • Stressbestendigheid

Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven functioneren.

 • Sociale vlotheid - netwerken

Zich zonder moeite onder andere mensen begeven, gemakkelijk op anderen toestappen en zich in gezelschap mengen.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de functie moet je als kandidaat:

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je
  solliciteert: aantonen via ATTEST GOED ZEDELIJK GEDRAG ( recent attest wordt opgevraagd vóór de indiensttreding)
 • de BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN genieten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen
 • MEDISCH GESCHIKT ZIJN voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: uiterlijk op het moment van de indiensttreding

 

Om in aanmerking te komen voor aanwerving moet je als kandidaat:

 • voldoen aan de vereiste over taalkennis op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen: de kandidaat wordt enkel tot het examen toegelaten voor zover uit de vereiste diploma’s of studiegetuigschriften blijkt dat hij zijn ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS heeft genoten.  Indien dit niet het geval is moet de taalkennis vooraf door een examen bij SELOR bewezen worden. 
 • SLAGEN voor het AANWERVINGSEXAMEN
 • VOLDOEN aan de DIPLOMAVEREISTE: Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor diploma. Kandidaten zonder bachelor diploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar relevante ervaring kunnen voorleggen.

 

Verloop van de procedure en verloning

Verloop van de procedure

1. Indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 2/4/2023

motivatiebrief – uitgebreid CV – sollicitatieformulier - afschrift diploma

per mail: vacatures@welzijn13.be

2. Schriftelijke proef: afhankelijk van het aantal kandidaten wordt dit een thuisopdracht of een schriftelijke proef die voor de mondelinge proef wordt afgelegd.

3. Mondelinge proef: week van 3 of 10 april 2023.

4. Aanstelling in de raad van beheer W13 op 20/04/2023

5. Indiensttreding: zo snel mogelijk

6. Werfreserve voor 2 jaar

 

Verloning – aan de huidige index

Weddeschaal B4-B5:

 • Bruto maandwedde 0 jaar anciënniteit: € 3.195,66 beginwedde
 • Bruto maandwedde 23 jaar anciënniteit: 5.205,96  eindwedde

Alle werkelijke diensten bij vorige overheden, die vermeld zijn in de rechtspositieregeling voor het personeel, komen in aanmerking voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit.

Er wordt maximaal 8 jaar relevante privé-ervaring of relevante ervaring uit een zelfstandige activiteit toegekend.

 

Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met petra.demeyere@welzijn13.be

Sollicitatieformulier

Als je solliciteert, is het belangrijk om ons sollicitatieformulier in te vullen en samen met je cv en motivatiebrief door te sturen. Je vindt het hieronder.

     Download hier het sollicitatieformulier