Actieplan toegankelijke woonmarkt voor kwetsbare doelgroepen

W13 wil de komende beleidsperiode inzetten op een actieplan toegankelijke woonmarkt voor kwetsbare doelgroepen.  Dit vraagt engagement én een gebundelde inzet van verschillende actoren in de regio, zowel lokale besturen, woon- en welzijnsactoren.   De voorbije maanden is gewerkt aan draagvlak bij beleidsmakers en professionals in de regio om hier samen werk van te maken.  Hier vindt u het actieplan ‘toegankelijke woonmarkt voor kwetsbare doelgroepen:  actieplan_toegankelijke_woonmarkt.pdf

De verdere concretisering van het actieplan zal onder andere gebeuren via 2 concrete sporen, in nauw overleg met de partners in de regio:

  1. enerzijds de zoektocht / de toegang naar duurzame huisvesting: regionale woonclub
  2. anderzijds een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij situaties van (dreigende)thuisloosheid : kracht.wonen

flowchart.pdf