6 jaar W13: van 6 naar 70 medewerkers
Eind juni 2015 ging W13 van start. Intussen zijn we 6 jaar, een legislatuur als het ware, later en heeft de Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging heel wat zaken gerealiseerd en gefaciliteerd op het vlak van sociaal en welzijnsbeleid. Voorbeelden zijn Konekti, de Woonclub en Food Act 13. Dit najaar staan er met de dak- en thuislozentelling en de OverKophuizen nog twee heel belangrijke projecten op het programma.
Ontstaan

Thema’s als armoede, dakloosheid, activering … Het zijn zaken die niet aan de gemeentegrenzen stoppen. Daarom gingen in januari 2015 de colleges van burgemeester en schepenen van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem akkoord met een intergemeentelijke samenwerking voor een algemeen sociaal en welzijnsbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. Partner in het verhaal werd CAW Zuid-West-Vlaanderen, wat W13 meteen uniek maakt in Vlaanderen. Na goedkeuring in de gemeenteraden startte W13 (W staat voor Welzijn, 13 voor de 13 stichtende gemeenten) eind juni 2015 officieel. In juni 2017 sloot Wielsbeke als 14de lid aan bij W13.

De mensen van W13

Bij de opstart van W13 maakten zes medewerkers de dienst uit. Zes jaar later zijn 71 medewerkers rechtstreeks (op de payroll) of onrechtstreeks (gedetacheerd of meewerkend aan projecten) verbonden aan de Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging.

Het beleidsteam van W13 bestaat uit:

 • Kim Van Belleghem (directeur)
 • Petra Demeyere (innovator)
 • Aysel Vandeginste (innovator Geïntegreerd Breed Onthaal)
 • Stijn Tanghe (expert Zorg)
 • Liesbet Mullie (expert Wonen)
 • Sien Depouvre (expert Werk)
 • Talitha Hollander (expert Armoede)

 

Daarnaast heb je ook nog een aantal coördinatoren:

 • Dieter Dochy (coördinator Konekti Jeugdhulp)
 • Mathieu Vens (coördinator wijk-werken)
 • Arnout Vercruysse (coördinator Food Act 13)
 • Barbara Denys (coordinator regionale contactopsporing en Energiehuis-WarmerWonen)

 

De verschillende teams zijn:

 • team Zorg (inclusief Konekti Jeugdhulp) met 31 medewerkers
 • team Wonen met 9 medewerkers
 • team Werk (inclusief wijk-werken en WWIN) met 22 medewerkers
 • team Armoede met 8 personen.

De teams krijgen ondersteuning van het team algemene diensten (3 personen). Twee personen maken deel uit van 2 teams. De meeste medewerkers zijn actief in de directe hulp- en dienstverlening (bijv. wijk-werkcoaches, verbinders Konekti …).

Beleidsmatig wordt W13 aangestuurd door een raad van bestuur waarin elke gemeente en het CAW vertegenwoordigd zijn. Bij de gemeente gebeurt die vertegenwoordiging door de schepen van Welzijn of Sociaal Beleid én een leidinggevend ambtenaar. Bij het CAW uit de algemeen directeur en een leidinggevende.

Een dagelijks bestuur met 1 voorzitter, 5 ondervoorzitters en 2 experten (ambtenaren) voert het dagelijkse beleid. Opvallend hierbij is dat alle politieke fracties die deel uitmaken van een gemeentebestuur, hierin vertegenwoordigd zijn. Die unieke bundeling van alle politieke fracties en het rechtstreeks betrekken van de gemeentelijke ambtenaren zorgt voor een maximaal draagvlak en een directe link met de gemeenten zelf. Leden van de raad van bestuur ontvangen geen bestuurdersvergoedingen. 

Financiering

Voor de reguliere werking van W13 draagt elk lokaal bestuur jaarlijks 1 euro per inwoner bij. Daarbovenop komen nog financiële middelen vanuit de gemeenten en steden voor bepaalde projecten (bijv. Food Act 13). CAW Zuid-West-Vlaanderen detacheert bovendien een aantal voltijdse equivalenten.

Om versterkt en versneld acties uit de meerjarenplanning 2020-2025 te ontwikkelen en te realiseren, zoekt W13 naar extra financiële middelen. Als welzijnsvereniging nemen we daarom deel aan projectoproepen waaraan Vlaamse, federale of Europese middelen zijn gekoppeld. Voorbeelden hiervan zijn OverKophuizen, Konekti (beide Vlaamse middelen), ondersteuning door W13 van residentiële instellingen in de eerste coronagolf (Koning Boudewijnstichting) en het project Werk en Welzijn Integratie, kortweg WWIN (Europees Sociaal Fonds). 

Projecten

De lijst met projecten en trajecten van W13 is heel uitgebreid. Die projecten en trajecten kaderen altijd in de uitvoering van de meerjarenplanning en dragen de goedkeuring weg van de raad van bestuur en van de besturen van de 14 gemeenten.

De projecten kan je in 2 categorieën indelen:

 1. Hoe kunnen we het project realiseren?
 2. Hoe kunnen we het project in samenwerking met partners mogelijk maken?

Bij de opstart van W13 werd een aantal bestaande projecten in de regio overgeheveld naar de Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging. Voorbeelden daarvan zijn Kracht.wonen (voorloper was Huis Inclusief), het regionaal crisisnetwerk (RCK) of Budget In Zicht.

Andere projecten startte W13 alleen of met partners op. We sommen er hieronder een aantal op. (Een ruimer overzicht vind je op de tijdlijn op de laatste bladzijde.)

HUIDIGE PROJECTEN

Regionale Woonclub.

De regionale Woonclub bestaat sinds november 2015 en helpt mensen die op zoek zijn naar een kwalitatieve en betaalbare huurwoning. Momenteel bevolken 2 VTE 11 antennepunten. In 2020 klopten 554 gezinnen aan bij de Woonclub, dat zijn in totaal 1.454 volwassenen en kinderen. Voor 233 gezinnen vond de Woonclub een nieuwe huurwoning, de andere gezinnen worden verder begeleid.

Energiehuis-WarmerWonen.

Sinds 2016 is W13 erkend als Energiehuis en verstrekt zo energieleningen. In 2019 breidde die opdracht uit: het Energiehuis 2.0 werd ook een uniek loket dat de lokale besturen steunde met de nadruk op advies voor en begeleiding en ontzorging van de burgers als het gaat om energiebesparende maatregelen en investeringen. In samenwerking met intercommunale en huispartner Leiedal is intussen Energiehuis-WarmerWonen ontstaan. Het doel vanuit W13 blijft om energieleningen te verstrekken en de lokale besturen advies en begeleiding op het vlak van energie te geven.

In 2019 werden 107 dossiers van energieleningen goedgekeurd voor een bedrag van 1.284.154 euro. In 2020 kregen 134 dossiers de goedkeuring voor een waarde van 1.416.042 euro.

Konekti Jeugdhulp.

Konekti startte in oktober 2018 op en is een samenwerkingsverband van een 70-tal partners. W13 is kernpartner. Kinderen, jongeren en gezinnen in een kwetsbare situatie krijgen hulp van het verbindingsteam van Konekti, dat uit meer dan 20 personen bestaat. Daarnaast zijn er bij Konekti nog 4 eerstelijnspsychologen aan de slag die enerzijds de kinderen, jongeren en gezinnen ondersteunen en anderzijds de collega-verbinders en verwijzers in hun omgang met die kinderen, jongeren en gezinnen helpen.

De werkwijze van Konekti is 1 Gezin 1 plan. Konekti gaat daarbij uit van de kracht van het gezin en de mogelijkheden tot zelfsturing. Het gezin beslist met andere woorden zelf. De verbinder ondersteunt en coacht het gezin, dat tijdens de begeleiding een ondersteunend netwerk uitbouwt. Konekti is een voorbeeld in Vlaanderen en krijgt sinds dit jaar extra middelen van Vlaanderen om de jeugdhulp in Zuid-West-Vlaanderen verder uit te bouwen.

In 2020 kreeg Konekti 245 vragen voor gezinsondersteuning, de ELPF (eerstelijnspsychologische functie) kreeg 88 aanvragen binnen.

Food Act 13.

Food Act 13 startte in november 2018 op. De eerste jaren werd Food Act 13 gefinancierd met Europese middelen via Vlaamse Plattelandsontwikkeling, de 14 lokale besturen, de Nationale Loterij, de Voedselbank West-Vlaanderen en Lions Club Harelbeke. Sinds dit jaar en dit tot minstens 2025 financieren de lokale besturen 90 procent van de nodige financiële middelen, terwijl ook de Voedselbank West-Vlaanderen en Sociale Maribel financiële steun geven.

Food Act 13 haalde in 2019 al 285 ton verse voeding op bij supermarkten (Aldi, Colruyt, Bio-Planet, Okay, Carrefour, Aldi en Metro) en 8 bakkerijen. In 2020 was dat al of 360.000 kilogram verse voeding. Meer dan de helft daarvan bestaat uit verse groenten (117 ton) en verse vruchten (78,5 ton). Bekijk je de indicatieve winkelwaarde van die 360 ton voeding, dan kom je uit op 2.304.000 euro.

In de eerste jaarhelft van 2021 werd al 220.488 kilogram verse voeding opgehaald.

Food Act 13 is niet alleen een belangrijk instrument in de strijd tegen voedselverspilling, het regionale voedseldistributieplatform biedt ook trajecten inzake werk aan. Zo zijn er 14 leerwerknemers elke dag bezig om de verse voeding op te halen, te sorteren en naar sociale en welzijnsorganisaties in Zuid-West-Vlaanderen te brengen. Sinds de opstart passeerden al ruim 80 leerwerknemers bij Food Act 13.

Regionale contactopsporing.

In maart 2020 overspoelde corona ook België. W13 stond eind juli van dat jaar klaar om als eerste in het land regionale contactopsporing op te starten en kreeg daarvoor begin augustus toestemming van de Vlaamse overheid. Partners in de regionale contactopsporing waren az groeninge, de Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en de regionale laboratoria. Begin december erkende het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dan de contactopsporing: eerst tot en met 31 maart 2021, daarna tot 31 augustus 2021. Door die erkenning kan de regionale contactopsporing een beroep doen op het Vlaams script.

Tot eind december draaide de regionale contactopsporing op 51 vrijwilligers: 11 artsen op rust, 20 vrijwilligers en 20 dokter-stagiairs. In januari 2021 kwam er een nieuw team contactopspoorders via enerzijds detachering vanuit lokale besturen en anderzijds via aanwervingen. Op de piek van de derde coronagolf in maart-april bestond het team uit 21 personen.

In 11 maanden (augustus 2020 tot en met juni 2021) vielen er in Zuid-West-Vlaanderen 25.466 besmettingen te noteren. 14.795 besmette personen werden persoonlijk gecontacteerd door de regionale contactopspoorders van W13. 4.400 personen werden opgevolgd door een fieldagent of een maatschappelijk werker van hun lokaal bestuur.

Intussen vallen er al een tijdje relatief weinig besmettingen te noteren (311 in juni 2021) en is het team contactopspoorders stelselmatig afgebouwd naar 5 medewerkers en er staan enkele vrijwilligers stand-by.

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

OverKopwerking.

Een OverKophuis is een herkenbare en toegankelijke plek voor jongeren en jongvolwassenen. Ze kunnen er gewoon naartoe om samen met leeftijdsgenoten een leuke activiteit te doen, maar ze vinden er net zo goed een luisterend oor en professionele, therapeutische hulp. Dit najaar opent er in Kortrijk en in Menen een OverKophuis, vanaf volgend jaar openen er in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem een antennepunt.

W13 is de facilitator van de OverKopwerking in Zuid-West-Vlaanderen die wordt gedragen door een ruim partnerschap en een breed netwerk: het samenwerkingsverband JUMP!, AjKo, CAW Zuid-West-Vlaanderen, het samenwerkingsverband Konekti, het Oranjehuis, de CLB’s die in Kortrijk en Menen werkzaam zijn, WINGG, Groep Intro, TEJO, CGG Mandel en Leie, Logo Leieland, de lokale besturen en de partners in het jeugd(welzijns)werk.

De komende 3 jaar trekt de Vlaamse overheid 100.000 euro subsidies per jaar uit voor de OverKopwerking binnen het werkingsgebied van W13. Daarmee worden 2 OverKopmedewerkers gefinancierd. CAW Zuid-West-Vlaanderen voorziet zelf nog 0,5 VTE OverKopmedewerker. Stad Menen en Kortrijk staan in voor de werkingskosten van het OverKophuis in hun stad.

Eerste telling van dak- en thuisloze mensen in de regio.

Hoeveel dak- en thuislozen zijn er in Zuid-West-Vlaanderen? Niemand die het weet. Om die mensen zo goed mogelijk te helpen, is er daarom een uitgebreid onderzoek nodig. W13 slaat daarvoor de handen in elkaar met LUCAS (Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van KU Leuven) en UC Louvain. Die deden vorig jaar, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, al dergelijk onderzoek in onder meer Leuven, Gent en Limburg.

De dak- en thuislozentelling in Zuid-West-Vlaanderen is een point-in-time telling, wat wil zeggen dat op 1 moment alle dak- en thuisloze personen in kaart worden gebracht. Dat moment is vrijdag 29 oktober.

 • Wie tellen we? Personen die in Zuid-West-Vlaanderen verblijven én personen die buiten de regio verblijven maar hun laatste domicilieadres in de regio hebben. Het gaat om:
 1. Mensen die leven in de openbare ruimte
 2. Mensen die wonen in een noodopvang/opvang voor thuislozen
 3. Mensen die een instelling verlaten
 4. Mensen die wonen in een niet-conventionele woning (caravan, woning zonder huurcontract of basisvoorzieningen …)
 5. Personen die wonen bij familie/vrienden bij gebrek aan een eigen woning
 6. Personen die uit geconfronteerd worden met een dreigende uithuiszetting

 

 • Hoe tellen we?

     1. Samenwerking met lokale diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks contact hebben met dak- en thuisloze personen.

 • Diensten voor dak- en thuisloze personen (nachtopvang, doorgangswoningen, opvangcentra, straathoekwerk)
 • Eerstelijnsdiensten (OCMW, CAW, mutualiteiten, wijkgezondheidscentra, Kind & Gezin)
 • Instellingen (gevangenis, jeugdhulp, psychiatrie, zorg voor personen met een beperking, ziekenhuizen)
 • NMBS en politie
 • Laagdrempelige diensten (inloopcentra, sociale restaurants, buurtwerkingen, vrijwilligerswerkingen)
 • Woonactoren (sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren)

     2. Er wordt ook een korte en anonieme vragenlijst ingevuld om dubbeltellingen te voorkomen en kenmerken inzake profiel en dak- en thuisloosheid te weten te komen.

In februari-maart 2022 moet de rapportage over deze dak- en thuislozentelling in Zuid-West-Vlaanderen afgerond zijn.