25 jaar Regionaal Crisisnetwerk: de kracht van blijven samenwerken

Begin de jaren 90 van de vorige eeuw waren veldwerkers op zoek naar mogelijkheden om in de regio een vorm van crisisinterventie te organiseren. Na onderzoek van de noden en mogelijkheden en enkele bezoeken aan andere initiatieven in Vlaanderen, was men er klaar voor. In  oktober 1994 werd het samenwerkingsverband 'Het Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk' opgestart. Door de jaren heen kreeg dit stevige netwerk de roepnaam RCK. 

Met het RCK willen we de hulpverleners in de regio bijstaan in het aanbieden van een bed aan een persoon wanneer die zich in een crisissituatie bevindt en er niet onmiddellijk een veilige oplossing is. De dag nadien gaan we samen met de hulpverlener en de betrokkene op zoek naar een meer structurele oplossing.

In de schoot van het Regionaal Crisisnetwerk werden in 2008 de fundamenten gelegd van het Multidiscipliniair Crisisoverleg en de trajectbegeleiding voor personen die omwille van de complexiteit van hun situatie moeilijk aansluiting kunnen vinden in de hulpverlening, maar ook ruimer in de maatschappij. Deze werkvormen vormden samen met onder andere het project Huis Inclusief de basis voor Kracht.Wonen.

Door de jaren heen en door de vele evoluties in het hulpverleningslandschap zagen we heel wat partners afhaken, maar de kern van de samenwerking blijft bestaan uit politiezone Vlas, CAW Zuid-West-Vlaanderen, de regionale OCMW’s, de ziekenhuizen az groeninge en OLV van Lourdes Waregem en het Psychiatrisch Centrum Menen.

HET RCK toont alvast dat samenwerken loont vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor personen in de meest moeilijke en kwetsbare situaties.