Home / zorg / GBO 
Geïntegreerd breed onthaal

Het geïntegreerd breed onthaal is een samenwerkingsverband. Dit betekent dat er niet gestreefd wordt naar een nieuwe organisatie of een nieuwe entiteit die een aparte erkenning krijgt. Wel dat vanuit een gemeenschappelijke doelstelling en gedeelde werkingsprincipes een geïntegreerde aanpak wordt gerealiseerd op het vlak van onthaal van cliënten. We vertrekken daarbij niet van een minimalistische visie op onthaal, maar zien dit als een volwaardig deel van een hulpverleningstraject. 

Het gaat om een geïntegreerd onthaal. Dit betekent dat de betrokken actoren op operationeel en organisch niveau samenwerken om een samenhangend onthaaltraject te realiseren. De expertise van de verschillende organisaties moet kunnen gedeeld worden met het oog op een maximale kwaliteit van het onthaal. Om deze expertise op langere termijn te borgen is een blijvende verbinding met de bestaande organisaties noodzakelijk. We verwachten evenwel dat elke organisatie of zorgaanbieder een intake doet die vertrekt vanuit een breder perspectief dan het eigen aanbod. Dit beperkt zich niet tot welzijn en zorg, maar ook tot andere essentiële actoren een belangrijke taak hebben in het realiseren van grondrechten zoals sociale huisvesting, tewerkstelling, onderwijs.

Wel kan het geïntegreerd breed onthaal een rol spelen als gespecialiseerde generalist en dus voor deze actoren een meerwaarde hebben en een aanspreekpunt zijn, wanneer ze inschatten dat bredere generalistische vaardigheden en competenties nodig zijn in het het hulpverleningstraject. Het geïntegreerd breed onthaal is zo georganiseerd dat, daar waar nodig, het overzicht op het hulpverleningstraject wordt behouden. Het fungeert als terugvalbasis en houvast daar waar cliënten in een achterliggend traject om een of andere rede afhaken, terwijl er toch nog hulp nodig is.

Binnen het geïntegreerd onthaaltraject worden volgende functies gerealiseerd:

  • neutrale informatie verstrekken over het aanbod,
  • rechten verkennen, rechten realiseren,
  • hulpvraag verhelderen
  • neutraal doorverwijzen naar gepaste hulp en dienstverlening, met neutraal wordt hier bedoeld op een objectieve manier, los van eigen of ander achterliggend aanbod. 

 

In het geïntegreerd breed onthaal staan volgende werkingsprincipes voorop:

  • neutraal,
  • bekend,
  • herkenbaar en zichtbaar zijn voor de burger,
  • generalistisch werken met specialisaties binnen handbereik,
  • voorzien in continuïteit van hulp- en dienstverlening,
  • participatief en krachtgericht werken.

 

Het geïntegreerd breed onthaal kan overbruggen tot hulp beschikbaar is, maar moet ook in gesprek gaan met organisaties en overheid met betrekking tot de toegankelijkheid van het achterliggend aanbod. GBO kan ook instaan voor de organistatie van casemanagement, in situaties van een meervoudige, complexe welzijnsproblematiek.